ماستینگ در گیاهان

ماستینگ تولید همزمان دانه یا میوه توسط تعدادی از درختان است که این درختان ممکن است به یک یا چند گونه از یک جنس گیاهی تعلق داشته باشند و باعث ایجاد چرخه های گرسنگی و اقناء می شود. ماستینگ می تواند در سه گروه قرار گیرد: ماستینگ شدید، ماستینگ عادی یا نرمال و ماستینگ مشهور و مورد قبول عامه. این پدیده دارای سه عنصر کلیدی تغییر پذیری، هماهنگی و دوره ای بودن است. در این مقاله، ما ماستینگ را از دو دیدگاه اکولوژی و تکاملی مورد بحث قرارداده و فرضیه های (فرضیه دگرلقاحی، هزینه های اضافی، دانه های زیاد، چرخه آتش بامبو، پیش بینی محیطی، به دام انداختن منبع، کارایی گرده افشانی، پراکنش به کمک حیوان، اثر موران و بی نیازی صیاد) مربوط به آن را ارائه خواهیم کرد. گرچه تولید همزمان دانه توسط برخی از گونه های گیاهی واضح و روشن است اما شناخت دقیق مکانیسم های درگیر در این پدیده به دلیل پیجیدگی و تعامل عوامل موثر بر آن با یکدیگر، همجنان مبهم بوده و در نهایت می توان گفت که ماستینگ مشکل بی حرکت بودن گیاهان را تا حدی جبران نموده و نه تنها یک ویژگی تولید مثلی سازش یافته بوده بلکه منعکس کننده تغییرات اقلیمی است.

/ 0 نظر / 7 بازدید