پتاسیم چگونه در ریشه جذب می شود؟

توسط دو سیستم صورت می گیرد:

1-   یکی با تمایل بالا (High affinity transport system): هنگامی که غلظت یون پتاسیم کمتر از یک میلی مولار است، فعال می شود. ظرفیت محدودی داشته، برای انتقال یون پتاسیم اختصاصی عمل کرده و تمایلی نسبت به انتقال سدیم ندارد. میزان ورود یون پتاسیم به سلول تحت تاثیر آنیون های همراه نبوده و از نظر ساختمانی دو نظر وجود دارد:

الف- یک تلمبه H+/K-ATPase است.

ب- یک تلمبه K+-ATPase همراه با یک سیستم کوترانسپورتر یا همبر H+/K+ است.

2-   دیگری با تمایل پایین (Low affinity transport system): هنگامی که غلظت یون پتاسیم بیشتر از یک میلی مولار است، فعال می شود. ظرفیت نامحدودی داشته، برای انتقال یون پتاسیم اختصاصی عمل نکرده و سدیم را می تواند انتقال دهد. میزان ورود یون پتاسیم به سلول تحت تاثیر آنیون های همراه بوده و از نظر ساختمانی یک کانال است که دارای شش پل یا رشته درون غشایی است. انتقال به صورت انتشار ساده صورت می گیرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید