انواع مریستم ها

 الف- مریستم اولیه:

هنگام رویان زایی تشکیل می شوند. مثل مریستم رویشی راس ساقه و ریشه که نامحدود هستند.

ب- مریستم ثانویه: پس از رویان زایی تشکیل می شود. بر اساس منشاء(بافتهایی که بعدا به وجود می آورند) و محدود یا نامحدود بودن به گروههای مختلفی تقسیم می شوند.

Ü      مریستم های Inflorescence : گاهی اوقات مریستم رویشی مستقیما به مریستم زایشی تبدیل نمی شود. بلکه ابتدا به مریستمی به نام گل آذین (Inflorescence) تبدیل می شوند. این مریستم براکته ها و مریستم های زایشی موجود در محور آنها را به وجود می آورد. آنگاه مریستم زایشی اجزای گل را به وجود می آورد. با توجه به نوع گونه ممکن است این مریستم محدود یا نامحدود باشد.

Ü      مریستم های جانبی: منشاء اینها مریستم راسی بوده و در محور برگها قرار دارند. ممکن است شاخه و برگ تولید کرده و نامحدود باشند یا اینکه به مریستم زایشی تبدیل شده و گل را به وجود آورد و محدود باشند.

Ü         مریستم میان گره ای: در اندام ها خصوصا قائده ی آنها و در محل گره ها وجود دارند و باعث رشد میانگره ها  می شوند.

Ü      Branch Root Meristem: ساختاری شبیه به مریستم اولیه ریشه دارند. اما منشاءآنها سلولهای دایره ی محیطیه در نواحی بالغ ریشه هاست. ریشه های نابه جایی که بر روی قلمه ها به وجود می آیند حاصل این نوع مریستم هستند.

Ü      کامبیوم آوندی: در استوانه مرکزی از پروکامبیوم به وجود می آید. بعدا اندامی ایجاد نمی کند بلکه آوندهای چوب وآبکش ساقه را تولید می کند. دارای دو نوع سلول مریستمی است:

  • سلولهای بنیادی دوکی شکل: طویل و واکوئل دار هستند. که به صورت طولی تقسیم شده،خود را احیاء کرده و چوب وآبکش ثانویه را به وجودمی آورند.
  • سلولهای بنیادی شعاعی: اشعه مغزی که پارانشیمی است را به وجودمی آورد.
  • کامبوم چوب پنبه-پارانشیم(فلوژن):از سلولهای بالغ پوست و آبکش ثانویه به وجود  می آیند. به طرف خارج پریدرم و به طرف داخل فلودرم یا پارانشیم ثانویه پوست را به وجود می آید.
  • مریستم زایشی: گل را به وجودمی آورد. ممکن است مستقیما از از مریستم رویشی حاصل شوند و محدود هستند.               
/ 0 نظر / 555 بازدید