استخراج دی ان آ

 

روشهای مختلفی برای استخراج DNA  از میوه ها و پیاز ارائه شده اند که دلایل زیر برای اعمالی که در این روشهای مختلف انجام می شود ذکر می گردد:

1-چلیت کردن کاتیون های دو ظرفیتی مانند Ca2+, Mg2+  به وسیله نمکبرای متوقف کردن اعمال آنزیم تجزیه کنندهDNA (دی ان آزDNase-) همچنین نمک می تواند انتهاهای  فسفات DNA  را به هم نزدیک کند

و در نتیجه رسوب آن را آسانتر نماید.

2-خرد کردن سلولها به وسیله رنده کردن

3- ازبین بردن لیپیدهای غشاء به وسیله اضافه کردن دترجنت و در نتیجه شکسته شدن غشاء

4-از بین بردن پروتئین های سلول و هیستون ها ی متصل به DNA  به وسیله اضافه کردن یک پروتئاز و یا ته نشین کردن آنها  با استات سدیم یا آمونیوم  و یا نمک آشپزخانه

5-رسوب DNA در اتانول یا ایزوپروپانول سرد زیرا DNA در الکل نامحلول است اما در آب محلول است به هم می چسبند و این مرحله همچنین نمک را خارج می کند.

6-حرارت دادن(50 تا 60 درجه سانتی گراد) نه تنها به شکستن سلولها کمک می کند بلکه باعث غیر فعال شدن آنزیم های DNaseنیز می شود البته حرارت دادن اگر زیاد طول بکشد خود DNA را نیزتجزیه می کند. به همین علت در روشهائی که از حرارت استفاده می شود بایستی حد اکثر 12 دقیقه عصاره را در حمام آب گرم قرار داد و سپس بلافاصله جهت جلوگیری از انهدام DNA عصاره را در حمام آب سرد-یخ به مدت15 -5 دقیقه قرار داد.

7-کج نگاه داشتن لوله و سپس اضافه کردن الکل سرد مانع از مخلوط شدن عصاره و الکل میگرددو در نتیجه دو فاز تشکیل می گردد.

 

منابع:

http://www.biologycorner.com/worksheets/DNA_extraction.html

http://www.funsci.com/fun3_en/dna/dna.htm

/ 0 نظر / 373 بازدید