بیولوژی مولکولی انتقال کاتیون

این مطالعه مروری دانش فعلی ما را در مورد محصولات ژن هایی که کاتیون های فراوان گوناگون و عناصر میکرو در گیاهان خلاصه می کند. این ژن ها بر اساس عمل (از طریق موتان های تکمیل شده)، شباهت توالی (از طریق تکمیل اطلاعات)، تجزیه تدریجی PCR یا هیبریداسیون با شدت پایین شناسایی شده است. بسیاری از این ژن ها به خانواده هایی از ناقلان که قبلا توصیف شده اند و مشتمل اند بر ژن های به رمز درآورنده کانالهای پتاسیمی نوع Shaker، ATPaseهای  نوع P  و پروتئین های NramP، تعلق دارد. ZIP یک خانواده از ناقلان کاتیونی جدید است که برای اولین بار در گیاهان شناسایی شد و در گیاهان فراگیر است. اعضاء این خانواده در پروتوزواها، مخمر، نماتد و انسان یافت شده است. ظهور اطلاعات در مورد اینکه هر یک از ناقلان در کجای گیاه عمل کرده و هر یک چگونه در پاسخ به فراهمی مواد غذایی کنترل می شود، ممکن است تولید یا ایجاد غلاتی با افزایش میزان مواد معدنی و همچنین غلاتی که فلزات سمی را جمع (به صورت زیستی) یا ترشح می کند، فراهم کند.

مترجم: قاسمی

/ 0 نظر / 38 بازدید