اصل حداقل نفوس آله در جمعيت هاي جانوري

تجمع افراد واكنشي است در برابر عوامل محيطي مانند اختلافات بستر زيست، تغييرات روزانه و فصلي هوا يا واكنشي در برابر خصوصيات فيزيولوژيكي مثل فرآيندهاي توليد مثلي مي باشد. تجمع افراد گاهي سبب رقابت بين اعضاء جهت تامين مواد غذايي و فضا مي گردد. در مقابل نجمع باعث افزايش نيـروي نيروي بقا اعضاء مـي شود كه اثرات رقابت را جبران مــي كند. در بيشتر موارد افرادي كه عضو دسته اي هستند دوره هاي نامساعد يا حملهموجودات زده را بهتر از افراد منزوي تحمل مي كنند و از اين لحاظ مرگ و مير آنها كمتر است. زيرا سطحي كه در معرض عوامل محيطي قرار مي گيرد، در برابر حجم(تعداد) موجودات زنده مجتمع نسبت به فرد منزوي بسيار كم است. علاوه براين زندگي دسته جمعي امكان تغيير اقليم خرد را بيشتر از زندگي در انزوا فراهم مي سازد. درجه تجمع و تراكم كلي جمعيت، كه سبب رشد و بقاي آن در حد متناسب در گونه هاي مختلف موجودات زنده و شرايط مختلف فرق مي كند. بنابراين درجه تجمع نيز مانند زيادي جمعيت مي تواند محدود كننده باشد. بقاي جانوران مديون زندگي دسته جمعي بوده و در اين مورد آزمايشاتي كه توسط الي(Alee) انجام شده است. وي دريافته است كه ماهي هايي كه بطور دسته جمعي زندگي مي كنند، در برابر آب مسموم كننده مقاومت بيشتري از ماهي هاي منزوي دارند. علاوه بر اين مشاهدات نموده است كه اگر ماهي هاي منزوي در آبي كه قبلا گروهي ماهي ها در آن مي زيسته اند، قرار داده شوند مقاومتي بيش از ماهي هاي منزوي ديگر در برابر سموم از خود نشان داده اند. زيرا آب مزبور قبلا تحت كنترل زيستي بوده است. يعني در وضع اول ماهي ها بعلت ترشح مخاط و ساير ترشحات در برابر سموم واكنش نشان داده اند. و تاحدي مكانيسم واكنش گروهي را در اين مورد آشكار كرده اند. اگر در پرندگان مجتمع اندازه جمعيت در حدي كوچكتر گردد، توليد مثل با موفقيت انجام نمي شود كه اين نوع همكاري ها حتي در موجودات زنده ابتدايي هم ديده مي شود. اصل الي(Alee) را مي توان بصورت زير خلاصه نمود. "تراكم بسيار كم، همانند تراكم هاي زياد رشد جمعيت را محدود مي سازد."

تلخيص از كتاب شالوده بوم شناسي نوشتهOdum ترجمه دكتر محمدجواد ميمندي نژاد و کتاب اکولوژی اردکانی

/ 1 نظر / 65 بازدید
من

سلام توروخدا فهرست اول کتاب بوم شناسی دکتر میمندی نژاد رو بزارید وا3 تحقیق لازم دارم