جوندگان

جوندگان راسته بزرگی از پستانداران را تشکیل می دهد و از آنجایی که اعضای خانواده های این راسته دارای رژیم های غذایی متفاوت می باشند ، در این راستا ، غدد بزاقی جوندگان سازگاریهای زیادی از نظر مورفولوژی ، فیزیولوژی ، هیستولوژی و هیستو شیمی در رابطه با اکولوژی نوع تغذیه و شرایط محیطی نشان می دهند که این تغییرات در جهت تطابق با نیازهای اکولوژیکی و نوع تغذیه است ، به همین جهت  هدف از این پژوهش مشخص کردن ساختمان هیستولوژی و هیستو شیمی غدد بزاقی تحت فکی اصلی و فرعی و همچنین غددبزاقی انهای خلفی زبان در گونه های مختلف جوندگان به منظور یافتن اختلاف در خصوصیات این غدد در بین گونه های مختلف می باشد . برای این منظور جمجمه نمونه ها به سرعت پس از مرگ آنها جدا شده در محلول فیکساتور بوئن فیکسه شده و پس از آن به منظور نرم کردن بافتهای سخت ، دکلسیفه شده و نهایتاً پس از طی مراحل پاساژ ،نمونه ها آماده برای برش شده و از آنها مقاطعی با ضخامت پنج میکرون تهیه شد .

به منظور مطالعات اختصاصی هیستولوژی و هیستو شیمی مقاطع با روشهای مختلف رنگ آمیزی ، رنگ شدند : رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین و تتراکروم جهت مطالعات هیستولوژی و رنگ آمیزی اختصاصی و مرکب پاس – آلسیان بلودر دو PH مختلف ( pH1. pH2.5 ) جهت مطالعه انواع موسین های اسیدی ضعیف و موسین های سولفاته و همچنین موسین های خنثی . مشاهدات میکروسکوپی شامل تنوع در عناصر پارانشیمی اصلی غدد تحت فکی اصلی مثل نوع آسینی ، هلالهای سروزی مجاری موجود در غده و غالبیت مجاری در گونه های مورد مطالعه می باشد و همچنین در غده تحت فکی فرعی اختلافاتی از نظر غالبیت بین آسینی و مجاری و در غدد بزاقی انتهای خلفی زبان اختلافاتی از نظر تنوع سلولهای آسینی در گونه های مختلف قابل مشاهده است .

از نظر هیستو شیمی در غده تحت فکی اصلی و فرعی و غدد انتهای زبان گونه های مورد مطالعه اختلافاتی از نظر وجود موسین های اسیدی ضعیف و سولفاته و همچنین موسین های خنثی و شدت رنگ پذیری اجزاء این غدد توسط رنگ آمیزی های اختصاصی اختلافاتی قابل مشاهده است . نتایج این مشاهدات تنوع در شدت واکنش های شیمیایی ، ماهیت شیمیایی متفاوت و تغییرات کمی را در سطح پلی ساکاریدهای این غدد در میان گونه های مورد مطالعه از جوندگان مذکور پیشنهاد می کند . 

/ 0 نظر / 42 بازدید