تکامل دیواره سلولی را در بین موجودات زنده توضیح دهید.

دیواره گیاهی به رسوباتی عمدتا پلی ساکاریدی اطلاق می شود که بر روی سطح بیرونی غشای سلولی قرارگرفته است. طبیعتا اولین سلول هایی که ابتدا به وجود آمده اند، فاقد دیواره بوده اند و کسب دیواره در دوران تکامل اتفاق افتاده است. در دوران تکامل برای اولین بار، دیواره در باکتر ها شکل گرفته است. این ها دارای دیواره های پپتیدوگلیکانی بوده یعنی از پروتئین و پلی ساکارید ساخته شده و نحوه تشکیل دیواره در باکتری ها به صورت درون رو یا سانتری پت است. مواد وراثتی ابتدا دوبرابر شده، سپس بین دو سلول حاصله تقسیم می شود. در باکتری ها تقسیم به صورت مستقیم (آمیتوز) است. یعنی ابتدا مواد وراثتی به نقطه معینی از دیواره متصل شده و پس از همانندسازی دیواره بین دو مولول وراثتی حاصله توسعه یافته و دیواره جدید دو مولکول وراثتی را از هم جدا می کند. در خلال تکامل، هنگامی که پروکاریوت ها به یوکاریوت ها تبدیل می شوند، موجوداتی نظیر قارچ ها داریم که یوکاریوت بوده ولی در آن ها دیواره به صورت سانتری پت شکل می گیرد. قارچ های سیفومایست فاقد دیواره عرضی بوده و سیفونی هستند. اگر دیواره عرضی هم داشته باشند، سوراخ دار است. در قارچ های پیشرفته تر مثل آسکومیست ها که هیف دارند، دیواره عرضی وجود داشته و سوراخ دار بوده که این سوراخ ها توسط اجسام پروتئینی (Plug) باز یا بسته می شوند. دیواره سلولی در گیاهان به صورت مرکز گریز یا سانتریفیو‍ ساخته شده و با توجه به گونه گیاهی و رتبه تاکونومیکی آن متفاوت است. به طور کلی از سه لایه به نام های تیغه میانی، دیواره اولیه (که در تمام سلوهای گیاهی وجود دارد) و دیواره ثانویه که خاص سلول های تمایزیافته مثل آوندهای چوبی است. البته در برخی سلول ها دیواره دیگری بر روی دیواره ثانویه به نام دیواره ثالثیه تشکیل می شود. تیغه میانی بیشتر از پکتات کلسیم ساخته شده ولی دیواره اولیه از سلولز، همی سلولز و پروتئین های آنزیم و ساختمانی مثل اکستنسین و اکسپنسین ساخته شده است و تعداد لایه های آن حداکثر چهار عدد می باشد. تعداد لایه های دیواره ثانویه ممکن است به چهل عدد هم برسد. در هر لایه سه ترکیب دیواره اولیه وجود داشته ولی مقدار سلولز ان بیشتر بوده و رشته های سلولزی از نظم بیشتری برخوردارند. همچنین این رشته در هر لایه موازی همدیگر بوده ولی با رشته های لایه مجاور خود زاویه 120 درجه می سازند.

 

/ 0 نظر / 88 بازدید