بررسی اثرات اکولوژیک کروم بر میزان باردهی جوامع پریفیتون

به منظور ارزیابی بلند مدت (30 روزه) اثرات کروم بر بیوماس پریفیتونهای جلبکی، از نهرهای مصنوعی درون آزمایشگاهی با غلظت های 2 و 4 میلی گرم در لیتر استفاده شد. اثر کروم بر باروری جوامع پریفیتون از راه اندازه گیری بیوماس (وزن خشک، AFDM، کلروفیل a و میزان تجمع فلز کروم) بررسی شد. در نهرهای مصنوعی حاوی 2و 4 میلی گرم در لیتر کروم یک تفاوت معنی دار (p<0.05) در کاهش وزن خشک، AFDM، کلروفیل a و افزایش میزان تجمع کروم وجود داشت. در نهر شاهد و نهرهای حاوی 2 و 4 میلی گرم درلیتر کروم، مقدار متغیرهای ذکر شده (به جزء میزان تجمع کروم) سیر نزولی داشت اما شدت افت آنها در نهرهای آلوده بیشتر بود. سختی و PH در طول آزمایش اندازه گیری شد و تغییرات آنها معنی دار نبود و مقدار آنها به ترتیب 300 و 35/8 الی 45/8 بود. 

/ 0 نظر / 37 بازدید