مقایسه ی پاسخ فیزیولوژیکی و اکولوژیکی


1- انطباق مطلوب فیزیولوژیکی و اکولوژیکی :

  1. مطلوب هر دو(پاسخ اکولوژیکی و فیزیولوژیکی) بر هم منطبق است ولی دامنه پاسخ اکولوژیکی با دامنه فیزیولوژیکی در دو حد بالایی و پایینی با هم مطابقت ندارند.
  2. مطلوب اکولوژیکی و فیزیولوژیکی بر هم منطبق است ولی دامنه پاسخ اکولوژیکی در دو حد بالایی و پایینی پاسخ فیزیولوژیکی نسبت به مورد a محدودتر است.

2- مطلوب اکولوژیکی از یک طرف مطلوب فیزیولوژیکی به طرف دیگر آن حرکت می کند. در این حالت پاسخ اکولوژیکی یک مطلوب داشته و بر مطلوب فیزیولوژیکی منطبق نیست.

  1. مطلوب اکولوژیکی به حد پایینی دامنه فیزیولوژیکی چسبیده است.
  2. مطلوب اکولوژیکی بین مطلوب فیزیولوژیکی و حد پایینی دامنه پاسخ فیزیولوژیکی قراردارد.
  3. مطلوب اکولوژیکی بین مطلوب فیزیولوژیکی و حد بالایی دامنه فیزیولوژیکی قراردارد.
  4. مطلوب اکولوژیکی به حد پایینی دامنه فیزیولوژیکی چسبیده است.

3- دو مطلوب اکولوژیکی در دو انتهای دامنه فیزیولوژیکی داریم که هیچکدام بر مطلوب فیزیولوژیکی منطبق نیستند.

a. مطلوب اکولوژیکی در طرف حد پایینی دامنه پاسخ فیزیولوژیکی توسعه یافته است.

b. مطلوب اکولوژیکی در طرف حد بالایی دامنه فیزیولوژیکی توسعه یافته است.

c. مطلوب اکولوژیکی در دو طرف دامنه پاسخ فیزیولوژیکی یکسان و هم اندازه است.

البته قضیه به اینجا ختم نمی شود. این الگوی ذکر شده با توجه به شیب یک عامل(در مثال ما PH مطلوب)بیان شده است و در یک زیستگاه عوامل مختلفی وجوددارند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر الگوی گفته شده(پاسخهای اکولوژیکی و فیزیولوژیکی)اثر می گذارند. علاوه براین، ما باید در نظر داشته باشیم که یک گونه با دامنه وسیع ممکن است دارای اکوتیپهای گوناگون باشد و بنابراین مثل مورد قبلی بر دامنه اکولوژیک و فیزیولوژیک اثر کرده و ممکن است نوساناتی در آنها به وجود آورد.پس باید در هر آزمایش از افراد و جمعیتهای یک منطقه استفاده کرد.

با توجه به توضیحات داده شده اگر گیاهی در یک خاک اسیدی دیده شد،نمی توان با اطمینان گفت که آن گیاه اسیدوفیل است. بلکه باید گفت که حد اقل مقاوم به اسید است. برای اصطلاحات Xerophyte،Halophyte و... هم وضع به همین منوال است. یک دلیل واضح برای این حالت این است که برخی از گونه ها دارای دو مطلوب اکولوژیکی در دامنه فیزیولوژیکی خود هستند. مثلا اگر دو گیاه Sinapis arvensis و Raphanus raphanistrum به تنهایی در محیط کشت کاشته شوند، دارای PHمطلوب یکسان خواهند بود ولی چنانچه در یک محیط کشت با هم کاشته شوند،PH مطلوب برای R.raphanistrum حدود 4 خواهد بود و PHمطلوب برای گونه ی دیگر قلیایی تر خواهد شد. این به دلیل رقابت و مطلوبهای اکولوژیکی گوناگون برای یک گونه است.  

 

/ 0 نظر / 195 بازدید