مفهوم Synusia

یک تکه پوشش گیاهی یا یک جامعه گیاهی که از گونه هایی با شکل رشد متفاوت، تشکیل شده است.مثلا یک علفزار ممکن است از علف های پایای پراکنده، علف های ریزوم دار و یک ساله تشکیل شده باشد. هر یک از این ها یک نوع متفاوت از شکل حیات است و هر کدام از این اشکال حیات ممکن است گونه های متعددی را در برگیرد. گونه های هر شکل حیات که با هم در یک زیستگاه رشد می کنند، به عنوان Synusia یا Union  معرفی می شوند. این ها یک هویت مستقل نسبت به بقیه جامعه دارند. به همین دلیل آن ها توسط برخی از محققان به عنوان واحد اساسی پوشش گیاهی خصوصا در ارتباط با جانوران در نظر گرفته می شوند.

    جوامع خیلی ساده مثل علفزارهای یک ساله ممکن است فقط از یک Synusiaی گیاهی تشکیل شده باشد.جوامع پیچیده تر مثل جنگلها، ممکن است از 10 یا تعداد بیشتری Synusia تشکیل شده باشند. در واقع می توان هر یک از لایه های یک جنگل چند لایه ای مثل لایه ی درختی،درختچه ای، علفی و خزه ای را یک Synusia در نظر گرفت. اما از یک دیدگاه کاربردی،فرد ممکن است بیش از یک نوع شکل حیات در هر لایه ی جنگل مثل در ختان خزاندار و همیشه سبز در لایه درختی یا ژئوفیتهای یک ساله و همی کریپتوفیتها در یک لایه علفی تشخیص دهد.

مفهوم Synusia ممکن است به کمک یک طبقه بندی از شکل حیات مثل سیستم مشهور Raunkiaer که به یک کلید ترقی کرد و با مهارت بیشتر توسط النبرگ و مولر اصلاح شد، مشخص شود. البته ممکن است Synusia با صراحت کمتری با رده های بالاتر(وسیعتر)شکل حیات شناسایی شود.

    مزایای Synusia کاملا واضح است: Synusia به سادگی و حتی بدون آگاهی از نام گونه ها شناسایی می شود. توضیحات مربوط به تجسم ترکیبات Synusia ها یک تصویر واضح از جوامع و یک ایده مشخص از شرایط زیستگاه آنها را فراهم می کند. ترکیبات سینوسی حتی در عرض محدوده های نواحی فلورستیکی متفاوت،می تواند تعقیب شود و شناسایی روابط اکولوژیکی را ممکن می سازد.(مجاز می کند) بنابراین،آنها برای قیاسهای جهانی به طور مشابه وقتی این تشکیلات وجوددارند،مفیدهستند.

در هر حال،اگرچه آنها به عنوان واحدهای اساسی برای تقسیم بندی پوششهای گیاهی مفیدبودند،فرد باید به طور دلخواه واحدهای اکولوژیکی و توپوگرافیکی تمام آن جوامعی که از چندین سینوسی تشکیل شده اند مثل توده های(استاندهای)جنگلی یا جوامع خارستان، جداکند. این Synusia ها باید به عنوان زیرواحدهای به صورت ساختاری قابل تعریف،در جامعه گیاهی بحث شوند.

                                                                                                                                                                                                                             

/ 0 نظر / 41 بازدید