سوالات المپیادی

1- در ظرف آب میوه یک مرد نابینا زنبور قرار دارد واین فرد بدون توجه به آن، زنبور را وارد حلق خود می کند.در اثر نیش زنبور فرد در گلوی خود احساس سوزش می کند.برای کمک به او کدام عمل مفید تر است؟

1)گرم کردن گردن او    2)دادن مقداری الکل به این شخص   3)دادن مقداری آب سردبه او   4)دادن داروی آرام بخش   5)استفراغ کردن

2-عامل اصلی که موجب محدود شدن تولید (Biomass) روی بخشی از زمین می گردد کدام است؟

1)کمبود O2 و CO2     2)کمبود آب      3)حرارت    4)جریان انرژی خورشید    5 )روابط بیوتیک

3- چرا پرندگان دانه خوار مانند گنجشک برای تغذیه ی جوجه هایشان از حشرات استفاده می کنند و با دانه آنها را تغذیه نمی کنند؟

الف)هنگام پرورش جوجه ها ،دانه ها وبذرها نمی رسند . ب)جوجه ها مقدار ناچیزی از یک دانه را هضم می کنند.ج)غذاهای حیوانی ارزش بیش تری برای جوجه ها دارند.

1)الف         2)ب           3)ج              4)الف و ب             5)ب و ج

4- باکتری های فاسد کننده جزو کدام گروه قرار می گیرند؟

1)تولید کنندگان      2) اولین مصرف کنندگان   3) دومین مصرف کنندگان     4) تجزیه کنندگان

5- مهم ترین عامل تنظیم کننده ی مهاجرت فصلی کدام است؟

1)      تغییر در میانگین دمای هوا  2) تغییر در طول روز  3) کاهش غذای در دسترس  4) افزایش فشار شکارچیان

6- در یک اکوسیستم خشکی، انتقال انرژی با هرم انرژی نشان داده می شود. کدام یک از عبارات زیر درست است؟

1)      مصرف کننده راًس هرم، بیش ترین کارایی اکولوژیکی را دارد. 2) حدود 10% از انرژی یک سطح تغذیه ای به سطح بعدی می رسد.

2)      حدود 10% از انرژی هر سطح تغذیه ای به صورت گرما و با تنفس سلولی تلف می شود. 4) فقط 25% از انرژی یک سطح، به سطح تغذیه بعدی می رسد.

7- کدام یک از گزینه های زیر مثالی از توالی اولیه است؟

1)      خزه ای ها – گلسنگ ها – آغازیان گیاه مانند 2) گلسنگ ها – آغازیان گیاه مانند- خزه ای ها  3) گلسنگ ها- خزه ای ها – آغازیان گیاه

مانند  4) آغازیان گیاه مانند – خزه ای ها – گلسنگ ها  5) آغازیان گیاه مانند – گلسنگ ها – خزه ای ها

8- کدام یک از اکوسیستم های زیر، زیادترین تنوع گونه ای را دارند؟

1)      جنگل های نواحی گرمسیری  2) دشت بی درخت  3) چمن زار  4) جنگل های برگ ریز مناطق معتدله

9- کدام یک از موارد زیر، جریان انرژی و ماده را در یک اکوسیستم نشان می دهد؟

1)      زنجیره ی غذایی 2) هرم بیوماس (زیست توده)  3) هرم تعداد 4) شبکه غذایی  5) موارد 1و 4

10- یک جوجه اردک زمانی که از تخم بیرون آمده است ، جسم متحرکی را در کنار خود می بیند و فکر می کند که والدش می باشد. این پدیده چیست؟          1) رفتار یاد گیری    2) نشان گذاری    3) استراتژی سازش     4) تشخیص

12- کدام یک از عوامل زیر، بر تعداد حباب های هوایی که در واحد زمان از یک گیاه آبزی متصاعد می شود، بی اثر است؟

1)دمای آب 2) شدت نور 3) تعداد برگ های گیاه 4) مقدارCO2 حل شده در آب 5) حجم لوله ی آزمایش

13- کدام یک از زنجیره های غذایی زیر ، در انتقال انرژی خورشیدی در انسان کارایی بیش تر دارد؟( با این فرض که جرم گیاه در همه زنجیره ها یکسان است.)    1- گیاه سبز            گوسفند            بره شیرخوار             انسان

 

2) گیاه سبز           انسان         3) گیاه سبز           زئوپلانکتون               ماهی              انسان

4) گیاه سبز            مرغ             انسان      5) گیاه سبز          گاو           انسان

14- یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار به حداکثر رشد خود می رسد و تقسیم می شود. اگر یک باکتری در شرایط مناسب کشت داده شود ، سه روز بعداز تقسیم آن ، توده ای باکتری به حجمی معادل A به وجود می آید. در صورتی که دو عدد از این باکتری در شرایط مشابه قرار داده شوند: 1) 5/1 روز بعد، حجمی معادل A خواهند داشت. 2) 3 روز بعد، حجمی معادل2A خواهند داشت. 3) 3 روز بعد، حجمی معادل

A خواهند داشت. 4) 5/1 روز بعد حجمی معادل2A خواهند داشت. 5) گزینه های 1و2 درست است.

15- اگر تصور کنیم سلول باید حداقل دارای غشا ، سیتوپلاسم و هسته باشد، کدام موجودات زیر همگی زنده و دارای ساختار سلولی هستند؟

1) مولد سرخک- مولد حصبه- اوگلنا – مولد اسهال خونی     2) مولد دیفتری- مولد اوریون- پلاسمودیوم- ورتیسلا

3) مولد هپاتیت- مولد حصبه- پارامسی- مولد فلج اطفال         4) پلاسمودیوم- مولد اسهال خونی- پارامسی- ولوکس

5) مولد تبخال- مولد سرخک- مولد حصبه- مولد اسهال خونی

16- فرض کنید در باره دمای بدن یک جانور بزرگ جثه و فعال پژوهش انجام می دهید. فرضیه ی شما این است که این جانور خونگرم  است و برای آزمون فرضیه ی خود، دمای بدن آن جانور را با دمای محیط و نیز دمای بدن یک لاک پشت و یک موش که درهمان محیط قرار دارند ، مقایسه می کنید:

          زمان

         دمای هوا

   دمای بدن لاک پشت

 دمای بدن جانور مورد نظر

     دمای بدن موش

6 صبح

         22

           21

            27

          36

ظهر

         31

           29

            30

          37

6 بعد از ظهر

         27

           26

            29

          37

نیمه شب

         23

           22

            27

          37

6 صبح

         21

           21

            26

          36

کدام یک از نتیجه گیری های به نظر شما درست است؟

1) جانور مورد نظر خونگرم است، چون تغییرات دمای بدن آن فقط  C  4   بوده است.

2) جانور مورد نظر خونسرد است، چون دمای بدن آن وابسته به دمای محیط بوده است.

3)جانور مورد نظر خونگرم است، چون دمای بدن آن از دمای بدن لاک پشت بالاتر بوده است.

4) جانور مورد نظر خونسرد است، چون دمای بدن آن از دمای بدن موش کمتر بوده است.

5) با این داده ها نمی توان در این باره اظهار نظر کرد.

 

17- کدام یک از عبارت های زیر تفاوت فرضیه با نظریه را بهتر توضیح می دهد؟

نظریه اصل کلی است که شواهد متعددی از درستی آن در دست است. 2) فرضیه حدسی موقتی است اما نظریه پاسخ درست به سوالات مربوط به طبیعت است.3) فرضیه بسیار سطحی اما نظریه عمقی تر است. 4) فرضیه و نظریه دو واژه به یک معنی هستند.5) نظریه در همه موارد صادق است اما فرضیه گاه توسط آزمایش رد می شود.

18- در سال 1668 میلادی فرانچسکو ردی آزمایشی انجام داد : او چند تکه گوشت را در ظرف هایی گذاشت تافاسد شوند. سپس ظرف ها را به دو گروه مساوی تقسیم کرد. درظرف های  یک گروه را همچنان باز گذاشت و در هر یک از ظرف های گروه دیگر را با یک تکه پارچه توری بست، به نحوی که جلوی عبور حشرات را بگیرد.همه گوشت ها به یک اندازه فاسد شدند ولی فقط روی گوشت هایی که در ظرف های در باز قرار داشتند، کرم ظاهر شد. مقایسه دو گروه در پایان این آزمایش، پاسخ کدام سؤال را می تواند بدهد؟

الف) آیا ماده شیمیایی خاصی در هوا باعث ایجاد کرم در گوشت فاسد می شود؟ ب) آیا مگس ها می توانند موجب ایجاد کرم در گوشت فاسد شوند؟ ج)آیا هر چه گوشت بیش تر فاسد شده باشد، احتمال دیده شدن کرم در آن بیش تر است؟ د) آیا فقط میکرو ارگانیسم ها و نه جانداران بزرگتر نظیر کرم می توانند از مواد بی جان به وجود آیند؟

1) ب                  2) د               3) ب و ج                  4) ب و د                        5)الف و د

19- پروتئین از کدام طریق مایع بین سلولی را ترک می کند و وارد جریان خون می شود؟

1) منافذ مویرگ های سرخرگی      2) منافذ مویرگ های سیاهرگی     3)ائوزینوفیل های موجود در خون موجب فاگوسیتوز پروتئین ها می شود . 4) از طریق رگ های لنفاوی وارد سیاهرگ زیر چنبری می شوند. 5) از طریق انتقال فعال از اپیتلیوم مویرگ ها نفوذ می کنند.

 

20-به جدول زیر توجه کنید:

 

 غلظت کل بر حسبmmol/L

 

غلظت سدیم بر حسب mmol/L

خون ماهی A ( ماهی دریا)

خون ماهی B ( ماهی دریا)

خون ماهی C ( ماهی آب شیرین)

آب دریا

آب شیرین                    

             1050

              360

              280

              1000

            10                      

              290

              190

              130

              470

                1

آب و سدیم از آبشش این ماهی ها انتشار می یابند. در کدام ماهی (ها) هم انتشار اب و هم انتشار سدیم اتفاق می افتد؟

1)  A        2)  B     3)  C                                                                                       

 

 

 

21- کدام یک در انعقاد خون نقش دارد؟   1) یون آهن    2) یون کلسیم    3) اسید آسکوربیک     4) اسید سیتریک

22- در پستانداران در کدام حالت خون سرخرگی از سیاهرگ ها و خون سیاهرگی از سرخرگ ها عبور می کند؟

1) در گردش خون سیستمیک  2) در گردش خون ششی  3) در سیاهرگ باب کبدی   4) در مرحله سیستولیک ضربان قلب هنگامی که خون از بطن به درون دهلیز پمپ می شود.

23- در کدام یک از موارد زیر اکسیژن خون با سرعت بیشتری کاهش می یابد؟

1) کیسه های هوایی       2) مویرگ های خونی موجود در روده ها    3) سیاهرگ های ششی      4) سیاهرگ باب کبدی

24- در زیر چهار حالت برای انتقال دی اکسید کربن از سلول های بدن به ریه توضیح داده شده است. کدام مورد احتمالاً نادرست است؟

1) اتصال به یون های آهن دو ظرفیتی هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز 2) یون هیدروکربنات که به صورت بافر در خون وجود دارد 3) اتصال به هموگلوبین گلبول های قرمز   4) حل شدن در پلاسما و سیتوپلاسم گلبول های قرمز

25- کدام مورد به صورت انتخابی در نفرون های کلیه اتفاق می افتد؟

1) ترشح        2) بازجذب      3) فیلتراسیون       4) انتقال از اپیتلیوم لوله های جمع کننده

26- در انسان بخش عمده ی کلسیمی که وارد بدن می شود از کدام طریق دفع می گردد؟

1) ادرار         2) عرق   3) پلاسما      4) مدفوع

27) کدام عمل را می توان به چین خوردگی های معده نسبت داد؟

1) فشردن غذا   2) افزایش ظرفیت معده    3) ترشح آمیلاز  4) با انقباض ماهیچه موجب مخلوط شدن شیره معده و غذا می شود 5) افزایش سطح برای ترشح

28- قدرت انقباض ماهیچه در جانوران مختلف تفاوت دارد. کدام گزینه در این مورد صحیح است؟

1) قدرت انقباض ماهیچه با سطح مقطع ماهیچه رابطه ندارد  2) قدرت انقباض ماهیچه با خصوصیات ماهیچه یا موقعیت ماهیچه رابطه ندارد 3) قدرت انقباض ماهیچه به تعداد میوفیبریل هایی که در انقباض درگیر می شوند بستگی دارد 4) قدرت انقباض ماهیچه به ذخیره مقدار ATP در سلول های ماهیچه ای بستگی دارد  5) قدرت انقباض ماهیچه به وسیله مقدار اکسیژنی که وارد سلول می شود محدود می گردد.

29- قلب موجودات خونگرم دارای ساختمان مکانیکی (اسکلت داخلی) است که فیبرهای کلاژن و الاستیک در ایجاد این ساختمان نقش دارند. عمل آنها چیست؟   1)طولانی کردن زمان استراحت ماهیچه ی قلبی و جلوگیری از تغییر شکل ماهیچه   2)افزایش کارایی ماهیچه ی قلب و بازگشت آن به وضعیت اول    3)تجمع خون در قلب     4)همه ی موارد      5)هیچ کدام

30- اولترا فیلتراسیون در کدام یک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

1) غلظت زیاد صفرا       2)بزاق          3)فیلتراسیون گلومرولی           4)عرق

31- کدام خصوصیات در جانورانی که دارای دستگاه گردش خون باز هستند وجود دارد؟

1) هموگلوبین- حفره خونی- لنف                  2) هموسیانین – حفره خونی – لنف خونی

2) هموگلوبین – نداشتن حفره خونی – لنف خونی        4) هموسیانین – نداشتن حفره خونی –لنف

 

33- دستگاه گوارش انسان قادر به انجام کدام یک از اعمال زیر نیست؟

1) هضم مکانیکی غذا            2) هیدرولیز غذا به واحدهای سازنده            3) حذف بعضی از ترکیبات غذا

4) آزاد کردن انرژی همراه اکسیداسیون ترکیبات غذا          5) خاصیت ضد باکتریای

34- در کدام یک از گزینه های زیر دستگاه گردش خون به ترتیب در جانوران نام برده شده پیچیدگی بیشتری دارد؟

1) وزغ – خرگوش – تمساح – سگ دریایی                         2) سگ دریایی – قورباغه – تمساح– خرگوش

3) سگ دریایی – کروکودیل – خرگوش – قورباغه               4) تمساح – سگ – سگ دریایی –وزغ

35- همه طنابداران دارای…….. در مرحله ای از زندگیشان هستند.

1) نخاع          2) آبشش        3) نوتوکورد          4) ستون مهره          5) مو

36- جلبک و Infusoria در محلولی که در نور قرار داده شده است با یکدیگر زندگی می کنند.Infusoria در هر هفته 1/0 مول و جلبک 12/0 مول گلوکز مصرف می کنند. مقدار تولید هفتگی گلوکز 25/0 مول می باشد . تولید خالص اکسیژن در هفته در این محیط کشت چقدر است؟     1) 03/0 مول        2) 60/0 مول             3) 32/1 مول        4) 18/0 مول

37- پلاسمودسم ها اصطلاحی است برای:

1)      غشای در برگیرنده ی واکوئل ها و به طور دقیق تر ارتباط بین چندین واکوئل در یک سلول

2) ارتباطات سیتوپلاسمی سلول ها ی گیاهی همجوار  3) سوراخی در دیواره ی ضخیم سلول های گیاهی    4) سوراخی در پوشش هسته

38- کدام یک از اندامک ها غشا ندارد؟  1) میتوکندری   2) پلاستید   3) دستگاه گلژی   4) هستک     5) لیزوزوم

39- سلول های لوزالمعده اسیدهای آمینه رادیواکتیو را به هم متصل و پروتئین سازی می کنند. این پروتئین های ساخته شده ی نشاندار بسته بندی می شود و امکان جایگزینی در سلول را می یابد. در این مورد آنزیمی را که در سلول های لوزالمعده جایابی می شود ردیابی می کنیم. کدام یک از موارد زیر مسیر حرکت این آنزیم را در سلول نشان می دهد؟

1) شبکه آندوپلاسمی              دستگاه گلژی            هسته    2) دستگاه گلژی             شبکه آندوپلاسمی           لیزوزوم

3) هسته            شبکه آندوپلاسمی             دستگاه گلژی  4)شبکه آندوپلاسمی           دستگاه گلژی             وزیکول هایی که با غشای پلاسمایی ترکیب می شود     5) شبکه آندوپلاسمی             لیزوزوم             وزیکول هایی که با غشای پلاسمایی ترکیب می شود

40- غلظت یک ماده ی خنثی از لحاظ بار الکتریکی در یک نوع مشخص از سلول های خونی بیشتر از غلظت این ماده در پلاسمای اطراف آن می باشد با این حال این ماده به حرکت خود به داخل سلول ادامه می دهد. فرآیندی که به وسیله ی آن این ماده وارد سلول می شود چه نام دارد؟   1) اسمز         2) انتشار ساده     3) انتشار تسهیل شده        4) انتقال فعال

41- غشای پلاسمایی تمام سلول ها شامل چیست ؟

1)لیپیدها ، پروتئین ها و کربوهیدرات ها            2) فقط لیپیدها

3) لیپیدها و کربوهیدرات ها                   4) لیپیدها و پروتئین ها

42- کدام یک از موارد زیر در مورد غشای پلاسمایی درست نیست؟

1)      در اکثر غشاهای پلاسمایی دو لایه غشا( سطح سیتوپلاسمی و سطح خارج سلولی) دارای ترکیبات لیپیدی یکسانی است.  2) پروتئین های غشایی به صورت نامتقارن به دو لایه لیپیدی متصل می شوند.  3) اکثر پروتئین ها و لیپیدهای غشا دارای حرکات جانبی هستند.

3)      پوشش سلولی (گلیکوکالیکس) در سطح خارج سلولی یافت می شود.

43- بزرگترین نوع گلبول های سفید خون که یکی از اجزای سیستم دفاعی بدن می باشد کدام است؟

1) نوتروفیل        2) لنفوسیت       3) منوسیت         4) ائوزینوفیل          5) بازوفیل

44- ریبوزوم ها شامل……… هستند.

1) RNA و پروتئین        2) RNA، پروتئین و لیپیدها        3) لیپیدها و پروتئین ها   4) RNA، پروتئین ها ، لیپیدها و کربوهیدرات ها

45- ریبوزوم ها در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی:

1) هم از نظر اندازه و هم از لحاظ ترکیبات مثل ریبوزوم باکتری ها هستند.  2) بزرگتر از ریبوزوم های باکتریایی بوده ولی دارای ساختاری مشابه با آن ها هستند.  3) کوچکتر از ریبوزوم های باکتریایی بوده ولی دارای ساختاری متفاوت با آن ها هستند. 4) دارای اندازه ی برابر با ریبوزوم های باکتریایی بوده ولی از نظر ساختاری متفاوت با آن ها هستند.

46- پروتئین هایی که در شبکه آندوپلاسمی خشن تولید می شوند به ……. منتقل می گردند.

1) لیزوزوم ها         2) هیالوپلاسم       3) میتوکندری ها       4) پلاستید        5) سیستم های کانالی

47- کدام دسته از مواد زیر می توانند به وسیله اندوسیتوز و اگزوسیتوز از غشای سلولی عبور کنند؟

1) پروتئین ها، اسیدهای آمینه و منوساکاریدها   2) قطرات روغن ، گازها ، اسیدهای چرب  3) پروتئین ها، قطرات روغن ، پلی ساکاریدها

4) قطرات روغن ، آب ، یون ها         5) پلی ساکاریدها ، منوساکاریدها ، آب

48- اگر تنظیم شیمیایی دستگاه گوارش انسان از کار بیفتد نخستین اشکالی که بروز می کند کدام است؟

1) کار آنزیم های گوارشی ناقص می ماند.      2) حرکات لوله ی گوارشی مختل می شود.     3) میل به غذا خوردن از بین می رود.

4) جذب غذا دچار اختلال می شود.    5) آنزیم ها به مقدار کافی و به موقع ترشح نمی شوند.

 

51- نتیجه نهایی کاهش فشار مایع جنب در هنگام دم چیست؟

1) افزایش حجم قفسه سینه 2) بالا رفتن دنده ها 3) پایین آمدن دیافراگم 4) باز شدن کیسه های هوایی 5) افزایش فشار هوای درون شش ها

52- نقش کلیه در تنظیم چه چیز خون مهم تر است؟

1) فشار اسمزی       2) PH       3) املاح      4) حجم     5) ترکیب شیمیایی

53- کدام ویتامین در بدن ساخته نمی شود؟    1) A    2) B         3) C    4) D       5) K 

54- نقش تزئینات چوبی دیواره آوندهای چوبی چیست؟

1) کمک به حرکت صعودی آب و املاح     2) افزایش اصطکاک     3) جلوگیری از بسته شدن مسیر آوند   4) جلوگیری از نفوذ مواد در طول مسیر     5) در امتداد هم قرار دادن سلول های آوندی

 

55- کدام یک در دستجات آوندی گیاه کاج وجود ندارد؟

1) پارانشیم      2) سلول همراه        3) صفحات غربالی       4) فیبر      5) اسکلرانشیم

56- کدام یک از اعمال زیر در گیاهان در همه ی شرایط جوی تعیین شده تقریباً  یکسان است؟

1) شدت خالص فتوسنتز         2) جذب آب       3) تعریق       4) تنفس سلولی    &nb

/ 0 نظر / 151 بازدید