بررسی اثرات اکولوژیک نیکل بر میزان باردهی جوامع پریفیتون

به منظور بررسی بلندمدت اثر نیکل بر باروری جوامع پریفیتون، از نهرهای مصنوعی داخل آزمایشگاهی با غلظتهای 5/2، 5 و 5/7 میلی گرم نیکل در لیتر استفاده شد. اثرات نیکل بر باروری جامعه پریفیتون از طریق اندازه گیری بیوماس یعنی وزن خشک، وزن خشک بدون خاکستر (AFDM)، میزان تجمع نیکل و کلروفیل a  ارزیابی شد. در نهرهای مصنوعی حاوی نیکل یک کاهش معنی دار (p<0.05) در مقدار کلروفیل a و AFDM و میزان تراکم نیکل وجود داشت اما تفاوتها برای وزن خشک معنی دار نبود. همچنین در نهرهایی که مقدار نیکل بیشتر بود، با گذشت زمان و پیشرفت آزمایش، مقدار نیکل بیشتری توسط جامعه پریفیتون جذب شد. برخلاف میزان جذب نیکل مقدار متغیرهای دیگر در نهرها با افزایش غلظت نیکل، سیر نزولی در پیش گرفت. البته از آنجایی که نیکل در ساختمان برخی آنزیمها نقش دارد، در نهر مربوط به تیمار اول (حاوی 5/2 میلی گرم نیکل در لیتر) مقدار کلروفیل a و AFDM سیر صعودی داشت.

/ 2 نظر / 42 بازدید
علی خضرنژاد

سلام دوست عزیز: به صورت اتفاقی با وبلاگ شما آشنا شدم و به کار تحقیقی شما در مورد اثر نیکل بر جوامع پریفتونی برخورد کردم .درصورت امکان کل مقاله را برام ایمیل کنید . متشکرم

علی خضرنژاد

سلام دوست عزیز: به صورت اتفاقی با وبلاگ شما آشنا شدم و به کار تحقیقی شما در مورد اثر نیکل بر جوامع پریفتونی برخورد کردم .درصورت امکان کل مقاله را برام ایمیل کنید . متشکرم