مثالهایی از مکانیسم انعکاس غیر ارادی بجز زرد پی زانو ذکر کنید.

اگر عضله با دست کشیده شود انقباض مشابهی دیده می شود.ضربه زدن بر روی وتر عضله  سه سر بازوئی به علت انقباض رفلکسی عضله سه سر موجب یک جواب باز کننده در آرنج می گردد.زدن ضربه بر روی وتر آشیلبه علت انقباض رفلکسی عضله گاستروکیمنیوس موجب رفلکس قوزک پا می گردد.

ضربه زدن بر روی کنار صورت موجب بروز یک رفلکس کششی در عضله ماضغه یا ماستر می گردد. رفلکس عقب کشیدن یک رفلکس مشخص چند سیناپسی می باشد که در پاسخ به یک تحریک آسیب رسان و معمولا دردناک پوست یا بافت های زیر پوستی و عضله به وجود می آید.جواب حاصله عبارت است از انقباض عضله خم کننده و مهار عضله راست کننده و نتیجه آن دور شدن قسمت تحریک  شده از محرک می باشد.هنگامیکه یک محرک قوی به یک اندام داده می شود جواب حاصل نه تنها به عقب کشیده شدن آن اندام می باشد بلکه همچنین اندام مخالف راست می شود.

حتی در محرک های قوی تر نورون های واسطه می توانند در هر چهار اندام پاسخ ایجاد نمایند.این عمل به علت گسترش پیامهای تحریکی به سمت بالا و پائین نخاع و در نتیجه تحریک نورون های حرکتی بیشتر می باشد و به آن تشعشع محرک گویند.

خم شدن اندام تحریک شده آن را از منبع تحریک دور می کند و راست شدن اندام دیگر بدن را نگه می دارد و پاسخ هر چهار اندام حیوان را دروضعی قرار می دهد که از محرک مزاحم فرار کند.رفلکس های عقب کشیدن از کلیه  رفلکسهای دیگر قوی تر بوده و در استفاده از مسیر های نخاعی نسبت به هر گونه فعالیت رفلکسی دیگر که در همان لحظه در حال انجاممی باشد تقدم دارد.علاوه بر رفلکس عقب کشیدن رفلکسهائی مانند رفلکس های شکمی و رفلکس های پوست بیضه یا کرماستر نیز از رفلکس های چند سیناپسی می باشند.

منبع:فیزیولوژی
گانونگ:صفحه222 

برگرفته از وبلاگ زیست شناسی کرمان

/ 0 نظر / 167 بازدید