اکولوژی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان

برای دیدن این موضوع می توانید ادامه ی مطلب را ببینید.


1- در ظرف آب میوه یک مرد نابینا زنبور قرار دارد واین فرد بدون توجه به آن، زنبور را وارد حلق خود می کند.در اثر نیش زنبور فرد در گلوی خود احساس سوزش می کند.برای کمک به او کدام عمل مفید تر است؟

1)گرم کردن گردن او    2)دادن مقداری الکل به این شخص   3)دادن مقداری آب سردبه او   4)دادن داروی آرام بخش   5)استفراغ کردن

2-عامل اصلی که موجب محدود شدن تولید (Biomass) روی بخشی از زمین می گردد کدام است؟

1)کمبود O2 و CO2     2)کمبود آب      3)حرارت    4)جریان انرژی خورشید    5 )روابط بیوتیک

3- چرا پرندگان دانه خوار مانند گنجشک برای تغذیه ی جوجه هایشان از حشرات استفاده می کنند و با دانه آنها را تغذیه نمی کنند؟

الف)هنگام پرورش جوجه ها ،دانه ها وبذرها نمی رسند . ب)جوجه ها مقدار ناچیزی از یک دانه را هضم می کنند.ج)غذاهای حیوانی ارزش بیش تری برای جوجه ها دارند.

1)الف         2)ب           3)ج              4)الف و ب             5)ب و ج

4- باکتری های فاسد کننده جزو کدام گروه قرار می گیرند؟

1)تولید کنندگان      2) اولین مصرف کنندگان   3) دومین مصرف کنندگان     4) تجزیه کنندگان

5- مهم ترین عامل تنظیم کننده ی مهاجرت فصلی کدام است؟

1)      تغییر در میانگین دمای هوا  2) تغییر در طول روز  3) کاهش غذای در دسترس  4) افزایش فشار شکارچیان

6- در یک اکوسیستم خشکی، انتقال انرژی با هرم انرژی نشان داده می شود. کدام یک از عبارات زیر درست است؟

1)      مصرف کننده راًس هرم، بیش ترین کارایی اکولوژیکی را دارد. 2) حدود 10% از انرژی یک سطح تغذیه ای به سطح بعدی می رسد.

2)      حدود 10% از انرژی هر سطح تغذیه ای به صورت گرما و با تنفس سلولی تلف می شود. 4) فقط 25% از انرژی یک سطح، به سطح تغذیه بعدی می رسد.

7- کدام یک از گزینه های زیر مثالی از توالی اولیه است؟

1)      خزه ای ها – گلسنگ ها – آغازیان گیاه مانند 2) گلسنگ ها – آغازیان گیاه مانند- خزه ای ها  3) گلسنگ ها- خزه ای ها – آغازیان گیاه

مانند  4) آغازیان گیاه مانند – خزه ای ها – گلسنگ ها  5) آغازیان گیاه مانند – گلسنگ ها – خزه ای ها

8- کدام یک از اکوسیستم های زیر، زیادترین تنوع گونه ای را دارند؟

1)      جنگل های نواحی گرمسیری  2) دشت بی درخت  3) چمن زار  4) جنگل های برگ ریز مناطق معتدله

9- کدام یک از موارد زیر، جریان انرژی و ماده را در یک اکوسیستم نشان می دهد؟

1)      زنجیره ی غذایی 2) هرم بیوماس (زیست توده)  3) هرم تعداد 4) شبکه غذایی  5) موارد 1و 4

10- یک جوجه اردک زمانی که از تخم بیرون آمده است ، جسم متحرکی را در کنار خود می بیند و فکر می کند که والدش می باشد. این پدیده چیست؟          1) رفتار یاد گیری    2) نشان گذاری    3) استراتژی سازش     4) تشخیص

12- کدام یک از عوامل زیر، بر تعداد حباب های هوایی که در واحد زمان از یک گیاه آبزی متصاعد می شود، بی اثر است؟

1)دمای آب 2) شدت نور 3) تعداد برگ های گیاه 4) مقدارCO2 حل شده در آب 5) حجم لوله ی آزمایش

13- کدام یک از زنجیره های غذایی زیر ، در انتقال انرژی خورشیدی در انسان کارایی بیش تر دارد؟( با این فرض که جرم گیاه در همه زنجیره ها یکسان است.)    1- گیاه سبز            گوسفند            بره شیرخوار             انسان

 

2) گیاه سبز           انسان         3) گیاه سبز           زئوپلانکتون               ماهی              انسان

4) گیاه سبز            مرغ             انسان      5) گیاه سبز          گاو           انسان

14- یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار به حداکثر رشد خود می رسد و تقسیم می شود. اگر یک باکتری در شرایط مناسب کشت داده شود ، سه روز بعداز تقسیم آن ، توده ای باکتری به حجمی معادل A به وجود می آید. در صورتی که دو عدد از این باکتری در شرایط مشابه قرار داده شوند: 1) 5/1 روز بعد، حجمی معادل A خواهند داشت. 2) 3 روز بعد، حجمی معادل2A خواهند داشت. 3) 3 روز بعد، حجمی معادل

A خواهند داشت. 4) 5/1 روز بعد حجمی معادل2A خواهند داشت. 5) گزینه های 1و2 درست است.

15- اگر تصور کنیم سلول باید حداقل دارای غشا ، سیتوپلاسم و هسته باشد، کدام موجودات زیر همگی زنده و دارای ساختار سلولی هستند؟

1) مولد سرخک- مولد حصبه- اوگلنا – مولد اسهال خونی     2) مولد دیفتری- مولد اوریون- پلاسمودیوم- ورتیسلا

3) مولد هپاتیت- مولد حصبه- پارامسی- مولد فلج اطفال         4) پلاسمودیوم- مولد اسهال خونی- پارامسی- ولوکس

5) مولد تبخال- مولد سرخک- مولد حصبه- مولد اسهال خونی

16- فرض کنید در باره دمای بدن یک جانور بزرگ جثه و فعال پژوهش انجام می دهید. فرضیه ی شما این است که این جانور خونگرم  است و برای آزمون فرضیه ی خود، دمای بدن آن جانور را با دمای محیط و نیز دمای بدن یک لاک پشت و یک موش که درهمان محیط قرار دارند ، مقایسه می کنید:

          زمان

         دمای هوا

   دمای بدن لاک پشت

 دمای بدن جانور مورد نظر

     دمای بدن موش

6 صبح

         22

           21

            27

          36

ظهر

         31

           29

            30

          37

6 بعد از ظهر

         27

           26

            29

          37

نیمه شب

         23

           22

            27

          37

6 صبح

         21

           21

            26

          36

کدام یک از نتیجه گیری های به نظر شما درست است؟

1) جانور مورد نظر خونگرم است، چون تغییرات دمای بدن آن فقط  C  4   بوده است.

2) جانور مورد نظر خونسرد است، چون دمای بدن آن وابسته به دمای محیط بوده است.

3)جانور مورد نظر خونگرم است، چون دمای بدن آن از دمای بدن لاک پشت بالاتر بوده است.

4) جانور مورد نظر خونسرد است، چون دمای بدن آن از دمای بدن موش کمتر بوده است.

5) با این داده ها نمی توان در این باره اظهار نظر کرد.

 

17- کدام یک از عبارت های زیر تفاوت فرضیه با نظریه را بهتر توضیح می دهد؟

نظریه اصل کلی است که شواهد متعددی از درستی آن در دست است. 2) فرضیه حدسی موقتی است اما نظریه پاسخ درست به سوالات مربوط به طبیعت است.3) فرضیه بسیار سطحی اما نظریه عمقی تر است. 4) فرضیه و نظریه دو واژه به یک معنی هستند.5) نظریه در همه موارد صادق است اما فرضیه گاه توسط آزمایش رد می شود.

18- در سال 1668 میلادی فرانچسکو ردی آزمایشی انجام داد : او چند تکه گوشت را در ظرف هایی گذاشت تافاسد شوند. سپس ظرف ها را به دو گروه مساوی تقسیم کرد. درظرف های  یک گروه را همچنان باز گذاشت و در هر یک از ظرف های گروه دیگر را با یک تکه پارچه توری بست، به نحوی که جلوی عبور حشرات را بگیرد.همه گوشت ها به یک اندازه فاسد شدند ولی فقط روی گوشت هایی که در ظرف های در باز قرار داشتند، کرم ظاهر شد. مقایسه دو گروه در پایان این آزمایش، پاسخ کدام سؤال را می تواند بدهد؟

الف) آیا ماده شیمیایی خاصی در هوا باعث ایجاد کرم در گوشت فاسد می شود؟ ب) آیا مگس ها می توانند موجب ایجاد کرم در گوشت فاسد شوند؟ ج)آیا هر چه گوشت بیش تر فاسد شده باشد، احتمال دیده شدن کرم در آن بیش تر است؟ د) آیا فقط میکرو ارگانیسم ها و نه جانداران بزرگتر نظیر کرم می توانند از مواد بی جان به وجود آیند؟

1) ب                  2) د               3) ب و ج                  4) ب و د                        5)الف و د

19- پروتئین از کدام طریق مایع بین سلولی را ترک می کند و وارد جریان خون می شود؟

1) منافذ مویرگ های سرخرگی      2) منافذ مویرگ های سیاهرگی     3)ائوزینوفیل های موجود در خون موجب فاگوسیتوز پروتئین ها می شود . 4) از طریق رگ های لنفاوی وارد سیاهرگ زیر چنبری می شوند. 5) از طریق انتقال فعال از اپیتلیوم مویرگ ها نفوذ می کنند.

 

20-به جدول زیر توجه کنید:

 

 غلظت کل بر حسبmmol/L

 

غلظت سدیم بر حسب mmol/L

خون ماهی A ( ماهی دریا)

خون ماهی B ( ماهی دریا)

خون ماهی C ( ماهی آب شیرین)

آب دریا

آب شیرین                    

             1050

              360

              280

              1000

            10                      

              290

              190

              130

              470

                1

آب و سدیم از آبشش این ماهی ها انتشار می یابند. در کدام ماهی (ها) هم انتشار اب و هم انتشار سدیم اتفاق می افتد؟

1)  A        2)  B     3)  C                                                                                       

 

 

 

21- کدام یک در انعقاد خون نقش دارد؟   1) یون آهن    2) یون کلسیم    3) اسید آسکوربیک     4) اسید سیتریک

22- در پستانداران در کدام حالت خون سرخرگی از سیاهرگ ها و خون سیاهرگی از سرخرگ ها عبور می کند؟

1) در گردش خون سیستمیک  2) در گردش خون ششی  3) در سیاهرگ باب کبدی   4) در مرحله سیستولیک ضربان قلب هنگامی که خون از بطن به درون دهلیز پمپ می شود.

23- در کدام یک از موارد زیر اکسیژن خون با سرعت بیشتری کاهش می یابد؟

1) کیسه های هوایی       2) مویرگ های خونی موجود در روده ها    3) سیاهرگ های ششی      4) سیاهرگ باب کبدی

24- در زیر چهار حالت برای انتقال دی اکسید کربن از سلول های بدن به ریه توضیح داده شده است. کدام مورد احتمالاً نادرست است؟

1) اتصال به یون های آهن دو ظرفیتی هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز 2) یون هیدروکربنات که به صورت بافر در خون وجود دارد 3) اتصال به هموگلوبین گلبول های قرمز   4) حل شدن در پلاسما و سیتوپلاسم گلبول های قرمز

25- کدام مورد به صورت انتخابی در نفرون های کلیه اتفاق می افتد؟

1) ترشح        2) بازجذب      3) فیلتراسیون       4) انتقال از اپیتلیوم لوله های جمع کننده

26- در انسان بخش عمده ی کلسیمی که وارد بدن می شود از کدام طریق دفع می گردد؟

1) ادرار         2) عرق   3) پلاسما      4) مدفوع

27) کدام عمل را می توان به چین خوردگی های معده نسبت داد؟

1) فشردن غذا   2) افزایش ظرفیت معده    3) ترشح آمیلاز  4) با انقباض ماهیچه موجب مخلوط شدن شیره معده و غذا می شود 5) افزایش سطح برای ترشح

28- قدرت انقباض ماهیچه در جانوران مختلف تفاوت دارد. کدام گزینه در این مورد صحیح است؟

1) قدرت انقباض ماهیچه با سطح مقطع ماهیچه رابطه ندارد  2) قدرت انقباض ماهیچه با خصوصیات ماهیچه یا موقعیت ماهیچه رابطه ندارد 3) قدرت انقباض ماهیچه به تعداد میوفیبریل هایی که در انقباض درگیر می شوند بستگی دارد 4) قدرت انقباض ماهیچه به ذخیره مقدار ATP در سلول های ماهیچه ای بستگی دارد  5) قدرت انقباض ماهیچه به وسیله مقدار اکسیژنی که وارد سلول می شود محدود می گردد.

29- قلب موجودات خونگرم دارای ساختمان مکانیکی (اسکلت داخلی) است که فیبرهای کلاژن و الاستیک در ایجاد این ساختمان نقش دارند. عمل آنها چیست؟   1)طولانی کردن زمان استراحت ماهیچه ی قلبی و جلوگیری از تغییر شکل ماهیچه   2)افزایش کارایی ماهیچه ی قلب و بازگشت آن به وضعیت اول    3)تجمع خون در قلب     4)همه ی موارد      5)هیچ کدام

30- اولترا فیلتراسیون در کدام یک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

1) غلظت زیاد صفرا       2)بزاق          3)فیلتراسیون گلومرولی           4)عرق

31- کدام خصوصیات در جانورانی که دارای دستگاه گردش خون باز هستند وجود دارد؟

1) هموگلوبین- حفره خونی- لنف                  2) هموسیانین – حفره خونی – لنف خونی

2) هموگلوبین – نداشتن حفره خونی – لنف خونی        4) هموسیانین – نداشتن حفره خونی –لنف

 

33- دستگاه گوارش انسان قادر به انجام کدام یک از اعمال زیر نیست؟

1) هضم مکانیکی غذا            2) هیدرولیز غذا به واحدهای سازنده            3) حذف بعضی از ترکیبات غذا

4) آزاد کردن انرژی همراه اکسیداسیون ترکیبات غذا          5) خاصیت ضد باکتریای

34- در کدام یک از گزینه های زیر دستگاه گردش خون به ترتیب در جانوران نام برده شده پیچیدگی بیشتری دارد؟

1) وزغ – خرگوش – تمساح – سگ دریایی                         2) سگ دریایی – قورباغه – تمساح– خرگوش

3) سگ دریایی – کروکودیل – خرگوش – قورباغه               4) تمساح – سگ – سگ دریایی –وزغ

35- همه طنابداران دارای…….. در مرحله ای از زندگیشان هستند.

1) نخاع          2) آبشش        3) نوتوکورد          4) ستون مهره          5) مو

36- جلبک و Infusoria در محلولی که در نور قرار داده شده است با یکدیگر زندگی می کنند.Infusoria در هر هفته 1/0 مول و جلبک 12/0 مول گلوکز مصرف می کنند. مقدار تولید هفتگی گلوکز 25/0 مول می باشد . تولید خالص اکسیژن در هفته در این محیط کشت چقدر است؟     1) 03/0 مول        2) 60/0 مول             3) 32/1 مول        4) 18/0 مول

37- پلاسمودسم ها اصطلاحی است برای:

1)      غشای در برگیرنده ی واکوئل ها و به طور دقیق تر ارتباط بین چندین واکوئل در یک سلول

2) ارتباطات سیتوپلاسمی سلول ها ی گیاهی همجوار  3) سوراخی در دیواره ی ضخیم سلول های گیاهی    4) سوراخی در پوشش هسته

38- کدام یک از اندامک ها غشا ندارد؟  1) میتوکندری   2) پلاستید   3) دستگاه گلژی   4) هستک     5) لیزوزوم

39- سلول های لوزالمعده اسیدهای آمینه رادیواکتیو را به هم متصل و پروتئین سازی می کنند. این پروتئین های ساخته شده ی نشاندار بسته بندی می شود و امکان جایگزینی در سلول را می یابد. در این مورد آنزیمی را که در سلول های لوزالمعده جایابی می شود ردیابی می کنیم. کدام یک از موارد زیر مسیر حرکت این آنزیم را در سلول نشان می دهد؟

1) شبکه آندوپلاسمی              دستگاه گلژی            هسته    2) دستگاه گلژی             شبکه آندوپلاسمی           لیزوزوم

3) هسته            شبکه آندوپلاسمی             دستگاه گلژی  4)شبکه آندوپلاسمی           دستگاه گلژی             وزیکول هایی که با غشای پلاسمایی ترکیب می شود     5) شبکه آندوپلاسمی             لیزوزوم             وزیکول هایی که با غشای پلاسمایی ترکیب می شود

40- غلظت یک ماده ی خنثی از لحاظ بار الکتریکی در یک نوع مشخص از سلول های خونی بیشتر از غلظت این ماده در پلاسمای اطراف آن می باشد با این حال این ماده به حرکت خود به داخل سلول ادامه می دهد. فرآیندی که به وسیله ی آن این ماده وارد سلول می شود چه نام دارد؟   1) اسمز         2) انتشار ساده     3) انتشار تسهیل شده        4) انتقال فعال

41- غشای پلاسمایی تمام سلول ها شامل چیست ؟

1)لیپیدها ، پروتئین ها و کربوهیدرات ها            2) فقط لیپیدها

3) لیپیدها و کربوهیدرات ها                   4) لیپیدها و پروتئین ها

42- کدام یک از موارد زیر در مورد غشای پلاسمایی درست نیست؟

1)      در اکثر غشاهای پلاسمایی دو لایه غشا( سطح سیتوپلاسمی و سطح خارج سلولی) دارای ترکیبات لیپیدی یکسانی است.  2) پروتئین های غشایی به صورت نامتقارن به دو لایه لیپیدی متصل می شوند.  3) اکثر پروتئین ها و لیپیدهای غشا دارای حرکات جانبی هستند.

3)      پوشش سلولی (گلیکوکالیکس) در سطح خارج سلولی یافت می شود.

43- بزرگترین نوع گلبول های سفید خون که یکی از اجزای سیستم دفاعی بدن می باشد کدام است؟

1) نوتروفیل        2) لنفوسیت       3) منوسیت         4) ائوزینوفیل          5) بازوفیل

44- ریبوزوم ها شامل……… هستند.

1) RNA و پروتئین        2) RNA، پروتئین و لیپیدها        3) لیپیدها و پروتئین ها   4) RNA، پروتئین ها ، لیپیدها و کربوهیدرات ها

45- ریبوزوم ها در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی:

1) هم از نظر اندازه و هم از لحاظ ترکیبات مثل ریبوزوم باکتری ها هستند.  2) بزرگتر از ریبوزوم های باکتریایی بوده ولی دارای ساختاری مشابه با آن ها هستند.  3) کوچکتر از ریبوزوم های باکتریایی بوده ولی دارای ساختاری متفاوت با آن ها هستند. 4) دارای اندازه ی برابر با ریبوزوم های باکتریایی بوده ولی از نظر ساختاری متفاوت با آن ها هستند.

46- پروتئین هایی که در شبکه آندوپلاسمی خشن تولید می شوند به ……. منتقل می گردند.

1) لیزوزوم ها         2) هیالوپلاسم       3) میتوکندری ها       4) پلاستید        5) سیستم های کانالی

47- کدام دسته از مواد زیر می توانند به وسیله اندوسیتوز و اگزوسیتوز از غشای سلولی عبور کنند؟

1) پروتئین ها، اسیدهای آمینه و منوساکاریدها   2) قطرات روغن ، گازها ، اسیدهای چرب  3) پروتئین ها، قطرات روغن ، پلی ساکاریدها

4) قطرات روغن ، آب ، یون ها         5) پلی ساکاریدها ، منوساکاریدها ، آب

48- اگر تنظیم شیمیایی دستگاه گوارش انسان از کار بیفتد نخستین اشکالی که بروز می کند کدام است؟

1) کار آنزیم های گوارشی ناقص می ماند.      2) حرکات لوله ی گوارشی مختل می شود.     3) میل به غذا خوردن از بین می رود.

4) جذب غذا دچار اختلال می شود.    5) آنزیم ها به مقدار کافی و به موقع ترشح نمی شوند.

 

51- نتیجه نهایی کاهش فشار مایع جنب در هنگام دم چیست؟

1) افزایش حجم قفسه سینه 2) بالا رفتن دنده ها 3) پایین آمدن دیافراگم 4) باز شدن کیسه های هوایی 5) افزایش فشار هوای درون شش ها

52- نقش کلیه در تنظیم چه چیز خون مهم تر است؟

1) فشار اسمزی       2) PH       3) املاح      4) حجم     5) ترکیب شیمیایی

53- کدام ویتامین در بدن ساخته نمی شود؟    1) A    2) B         3) C    4) D       5) K 

54- نقش تزئینات چوبی دیواره آوندهای چوبی چیست؟

1) کمک به حرکت صعودی آب و املاح     2) افزایش اصطکاک     3) جلوگیری از بسته شدن مسیر آوند   4) جلوگیری از نفوذ مواد در طول مسیر     5) در امتداد هم قرار دادن سلول های آوندی

 

55- کدام یک در دستجات آوندی گیاه کاج وجود ندارد؟

1) پارانشیم      2) سلول همراه        3) صفحات غربالی       4) فیبر      5) اسکلرانشیم

56- کدام یک از اعمال زیر در گیاهان در همه ی شرایط جوی تعیین شده تقریباً  یکسان است؟

1) شدت خالص فتوسنتز         2) جذب آب       3) تعریق       4) تنفس سلولی          5) تعرق

57- کدام یک توانایی خاک را در نگهداری آب افزایش می دهد؟

1) آهک           2) ماسه          3) مواد کانی       4) گچ           5) گیاخاک

 58- آتش سوزی در جنگل گرمسیری چه اثری بر گیاهان مناطق مجاور دارد؟

الف) کاهش شدت فتوسنتز     ب) افزایش شدت تنفس  ج) کاهش رشد گیاهان       د) افزایش شدت تعرق

1) الف و ب      2) ب و ج     3) الف و ج      4) ج و د      5) ب و د

59- اگر یک سلول گیاهی تورژسانس یافته را در شیره سلولی همان سلول که قبل از تورژسانس استخراج شده است قرار دهیم برای آن چه اتفاقی می افتد؟            1) تغییری نمی کند.         2) آب از دست می دهد .             3) پلاسمولیز ادامه می یابد.

                                 4) می ترکد .            5) آب جذب می کند.

60- کدام یک از مولکول های زیر در ساختار کلروپلاست یافت نمی شود؟

1) نشاسته         2) نوکلئوتید         3) پروتئین            4) فسفولیپید                5) سلولز

61- ماهیچه های سفید در مقایسه با ماهیچه های قرمز:

1) میتوکندری کمتر دارند.   2) دیرتر خسته می شوند.     3) تعداد بیشتری هسته دارند.   4) رگ های خونی بیشتر دارند.

62- فردی نوعی بیماری دارد: کلیه های او بعضی از پروتئین های عادی پلاسمای خون او را دفع می کنند. یکی از اثرهای این بیماری تورم دست ها و پاهای بیمار است. به نظر شما علت چیست؟

1) افزایش پروتئین های مایع میان سلولی                             2) تجمع پروتئین ها در ماهیچه ها    

3) رشد بافت های پیوندی دست و پا                                  4) کاهش فشار اسمزی پلاسما

63- ترتیب لوله گوارش به صورت حلق- مری- چینه دان- سنگ دان- روده و مخرج  متعلق به کدام جانور است؟

1) ملخ            2) گنجشک           3) کرم خاکی            4) همه موارد

64- فرض کنید ماده B در خون حل می شود ولی نمی تواند از رگ های خونی عبور کند اما ماده Cدر پلاسمای خون محلول است، می تواند از رگ های خونی عبور کند، در مایع میان بافتی حل شود ، ولی غشای سلول ها نسبت به آن نفوذ ناپذیر است، بنا بر این وارد سلول های بدن نمی شود. در آزمایشی 100 میلی گرم ماده B و140 میلی گرم مادهC را وارد گردش خون یک پستاندار می کنیم. غلظت نهایی هر دو ماده B وC در خون 20 میلی گرم در لیتر است. حجم مایع میان بافتی در این جانور چند لیتر است؟(میزان حلالیت در خون و مایع میان بافتی یکسان است.)

1) 2 لیتر           2) 5 لیتر         3) 7 لیتر        4) 4 لیتر               5) 1 لیتر

65- کدام مورد در باره گردش خون باز و بسته صحیح است؟

الف) گردش خون بسته فقط در مهره داران دیده می شود.   ب) سرعت گردش خون در جاندارانی که گردش خون باز دارند کندتر است.

ج) در حشرات به هنگام فعالیت برای تأ مین O2 مورد نیاز بافت ها ضربان قلب افزایش می یابد.  د) در گردش خون باز در محل حفره های خونی خون با مایع میان بافتی مخلوط می شود.

1) الف و ب          2) ج و د              3) الف و ج                 4) الف و د         5) ب و د

67- شکل مقابل دو گویچه سفید متفاوت را نشان می دهد. نحوه عمل هر کدام چگونه است؟                      B                    A

1) سلول A  ترشح آنتی کور                  2) سلول B فاگوسیتوز

3) سلول A ترشح سموم            4) سلولB ترشح هیستامین           5) سلول A بیگانه خواری

68- علی و مجید مقدار تعرق سه گیاه  مختلف اما هم اندازه را در مدت یک ساعت در حالی که گیاهان در برابر نور قرار داشتند اندازه گیری کردند. پس از آن ساقه این گیاهان را از سطح خاک بریدند و به مدت یک ساعت مایع آزاد شده از سطح بخشی از ساقه را که متصل به ریشه بود اندازه گیری کردند:

                                                           گیا ه          مقدار تعرق        مقدار آب خارج شده

                                                        گل سرخ      20/6 میلی لیتر       02/0 میلی لیتر

                                                        آفتابگردان    80/4 میلی لیتر       02/0 میلی لیتر

                                                        گوجه فرنگی 50/10 میلی لیتر     07/0 میلی لیتر  

علی نتیجه گرفت: فشار ریشه ای در انتقال آب درون گیاه اثر مهمی دارد.

مجید نتیجه گرفت: نیروی مویینگی در انتقال آب درون گیاه اثر مهمی دارد.

کدام درست می گوید؟ 1) علی و مجید    2) فقط علی        3) فقط مجید        4) هیچ کدامhttp://zisttest.blogfa.com/post-19.aspx

 

1. علت بالاتر بودن سرعت انتشار دی اکسید کربن نسبت به اکسیژن چیست؟

1) تراوایی بالاتر غشاء نسبت به کربن دی اکسید

2) پایین تر بودن pH

3) بالاتر بودن انحلال پذیری

4) بالاتر بودن دلتا p

 

2. چند مورد از ماکرومولکول های دارای شرایط کامل می توانند هورمون باشند؟

1) 1                 2)4                  3)2                  4)3

 

3. به ترتیب در جلبک آبی سبز و جلبک قهوه ای چند RNA Polymerase وجود دارد؟

1)1 و 3                        2)3و1              3)3و3              4)1و1

 

4. DNA polymerase I & a به ترتیب چه عملی را انجام می دهند و مربوط به کدام جاندار هستند؟

1) براندازی RNA primer و همانند سازی DNA هسته

2) همانند سازی DNA  هسته و براندازی RNA primer

3) هر دو براندازی RNA primer

4) هر دو همانند سازی DNA  هسته

 

5. واژه rDNA بیانگر کدام است؟

1) نوعی اسید نوکلئیک که در ساختار ریبوزوم به کار می رود.

2) نوعی اسید نوکلئیک که در محل اصلی آن هسته است.

3)نوعی اسید نوکلئیک که برای اتصال زیر واحد های ریبوزومی در سیتوسول به کار می رود.

4) نوعی اسید نوکلئیک انتقال دهنده ی اسید های آمینه است.

6. علت rigor mortis یا جمود نعشی چیست؟

1) از کار افتادن کنترل عصبی                    2) از کار افتادن کنترل هورمونی

3) کاهش شدید کلسیم                 4) اثر مولد کزاز

 

7. در شکل روبرو چند آنزیم وجود دارد؟ ( وجود دو چنگال همانند سازی یا replication fork ) در دو طرف رشته دی ان ای و دو دایره در چنگال های همانند سازی امیدوارم فهمیده باشید)

1)1

2)2

3)4

4)3

8. عمل کدام آنزیم به rRNA هم نسبت داده شده؟

1) توپوزومراز

2) لیگاز

3) پپتیدیل ترانسفراز

4) هلیکاز

9. کدام یک در حالت عادی بزرگ تر است (معمول)؟

1) tRNA

2) mRNA

3) hnRNA

4)rRNA

10. با محاسبه صرف انرژی انتقال از غشا NADH چند ATP تولید می کند؟

1) 1.5

2) 2

3)2.5

4) 3

5)3.5

11. بیشترین ذرات توسط کدام یک در یک مرحله می توانند وارد شوند؟

1)پینوسیتوز

2)آندوسیتوز

3) فاگوسیتوز

4) اگزوسیتوز

12. در کدام یک از اندام های زیر خون سیاهرگ مواد تمیزتری و مفید تری دارا نمی باشد؟

1) کلیه

2) شش ها

3) وزیکول سمینال

4) آبشش

5) کیاسمای بینایی تالاموس

13. اگر با در دست داشتن نوکلئوتید و سلول های پانکراس بخواهیم آمینو اسید به دست بیاوریم چند مورد از موارد زیر لازم می باشد؟

.I آنزیم های شرکت کننده در گلوکونئوژنر .II استفاده از سانتریفیوژه شیب چگالی .III الکتروفورزSDS-PAGE

.IV کروماتوگرافی میل ترکیبی .V آنزیم دی ان ای توپوزومراز .VI آنزیم پروتئاز

1)             I III V 2) I  II            3) I II VI      4)       I II III VI V 5) IV I

14. با توجه به اینکه شکل و ساختار میتوکندری در سلول های مختلف بدن متفاوت است انتظار دارید پیچ خورده ترین سطح مربوط به کدام سلول باشد؟

1) سلول عصبی                          2) سلول ماهیچه ای

3) سلول بافت پوششی                  4) سلول بافت استخوان

15.کدامین اثری مخالف کربن دیوکسید دارد؟

۱) اتیلن ۲) ژیبرلین ۳) اکسین

۴) سیتوکینین ۵) آبسیسیک اسید

۱6. می دانیم غشای پلاسمایی سلول های گیاهی با دیواره سلولی پوشیده شده است. کدام مورد در انتقال مواد از بیرون تارکشنده به داخل سلول نقش دارد؟

۱) آندوسیتوز

۲) انتشار ساده ۳) انتشار تسهیل شده ۴) انتقال فعال ۵) هیچکدام

17.کدامیک از سازگاری های مربوط به روزنه گیاه برای کمتر از دست دادن کربن دیوکسید نمی باشد؟

۱)‌فتوسنتز C4

2) قرارگیری بیشتر در سطح زیرین

۳) فرورفتگی برک در محل روزنه

۴) اندازه کوچک

۱8. نقص اصلی و مهم فتوسنتز C3 به ترتیب به چه علت و مربوط به کدام مرحله اصلی فتوسنتز است؟

۱) عملکرد آنزیم روبیسکو دکربوکسیلاز- مرحله تاریکی

۲) انتخاب طبیعی راه های ممکن را ترویج می دهد نه راه های بهتر را - مرحله تاریکی

۳) عملکرد آنزیم روبیسکو دکربوکسیلازـ فتوسیستم II

۴)‌انتخاب طبیعی راه های ممکن را ترویج می دهد نه راه های بهتر- فتوسیستم II

۵) عملکرد آنزیم روبیسکو دکربوکسیلاز- فتوسیستم I

۱9. در صورتی که فراوانی الل a در جامعه ۰.۲ باشد اگر فرد هتروزیگوتی با فرد نامعلومی ازدواج کند به چه احتمالی فرزند دوم هموزیگوت غالب می شود؟ (فرزند اول هموزیگوت غالب بوده)(احتما به دست آمده دقیق محاسبه شود)

۱)چهل در صد                               ۲) بیست در صد     ۳) سی و دو درصد

 ۴) هشت درصد            ۵) هیچکدام

20. گروه خونی فرزندی +AB است. کدامیک از زوج های زیر نمیتوانند به هیچ وجه والدین وی باشند؟ (‌پدر سمت چپ نوشته شده)

۱) ب منفی و آ ب مثبت ۲)‌ آ ب منفی آ ب مثبت

۳) آ منفی و آ ب منفی ۴) آ مثبت و آ ب مثبت

۵)‌ هر چهار گزینه می تواند درست باشد

21. به ترتیب چند گونه از جنس Homo کشف شده اند و کدامیک بیشتر در زمین زندگی کرده اند؟

۱۲ گونه, Homo erectus

۲۳ گونه, homo sapiens

3)۲ گونه, Homo sapiens

4)۳ گونه, Homo erectus

5)۳ گونه, Homo sapiens

22. حذف کدامیک از چرخه نیتروژن منجر به اختلال کمتری می شود؟

۱) انسان ۲) یوباکتری

۳) سکویا دندرون گیگامنیوم

۴) پنیسلیوم

باتوجه به اطلاعات ذیل به سوالات 23 تا ۲5 پاسخ دهید.

تفاوت رشد جمعیت باکتری ها در محیط کشت محدود و در طبیعت از چند لحاظ بررسی می شود. نمودار رشد هر نوع باکتری در محیط کشت ثابت به صورت روبروست: (ابتدا کمی ثابت ماندن و بعد رشد تا انتهای a و رسیدن به b که ثابت ماندن جمعیت است و سپس c که کم شدن افراد است.

در طبیعت اگر مساله رقابت محدودست منابع و .... وجود نداشته باشد الگوی رشد جمعیت باکتری ها به صورت نمایی می باشد اما اگر محدودیت های ذکر شده وجود داشته باشد مانند اکثر جانداران الگوی رشد تا مرحله b پیش رفته ثابت می ماند.

23. کدام ویژگی باکتری ها امکان پذیر بودن وجود الگوی رشد نمایی را نسبت به دیگر جانداران میسر تر می کند؟

۱) تقسیم سریع ۲) فراوانی جهش ۳) عدم احتیاج به مراقبت از نسل جدید

۴) مهاجرت ۵) توانایی تداوم در شرایط مختلف سخت

24. کدام یک از جانداران زیر می توانند مانند باکتری ها در کره زمین رشد نمایی داسته باشند؟

۱) فیل ۲) انسان ۳) جانوران دارای نظام چند همسری( پلی گینی و پلی آندری)

۴) کلیه جاندارانی که در شرایط ذکر شده باشند قادراند.( عدم رقابت عدم محدودیت منابع عدم کمبود جا و ....)

25. آیا در مدت زمان طولانی ممکن است در طبیعت الگوی رشد نمایی در مورد جانداری صدق کند؟

۱) بلی ۲) خیر

۲6.میمون رزوس دارای نوزادی است که مادر مصنوعی فلری که به او شیر می دهد را به مادر مصنوعی از پشم و پارچه و نرم که هیچ کاری برای او نمی کند ترجیح نمی دهد. این بیانگر چیست/

۱) صفاتی که موجب جلب فرزند می شوند در این میمون میزان عمل و کاری است که مادر انجام میدهد.

۲)‌میمون رزوس مادر ممکن است فرزند خود را با فرزند جانداری دیگر اشتباه بگیرد( بعد از چند روز مادری کردن )

۳) میمون رزوس نوزادی که گرم باشد و بهتر بتوان در آغوش او ماند را ترجیح می دهد.

۴) نسل میمون رزوس در صورت عدم اثر انتخاب طبیعی به علت این مورد بالاخره منقرض خواهد شد.

۲7. اریتروسیت ها هسته ندارند. پروتئین های مورد نیازشان را چگونه سنتز می کنند؟

۱) کلیه ذخایر پروتئینی س از جدایی از مغز استخوان در آن جمع شده اند.

۲) عمر کوتاه احتیاجی به سنتز پروتئین ندارد.

۳) ذخایر mRNA این نیاز را با ریبوزوم ها برطرف می کنند.

۴) پروتئین ها توسط گروه خاصی از سلول ها از پلاسمای خون جذب اریتروسیت می شوند.

۲8. کدامیک در مورد تعادل صید صیاد صحیح است؟

۱) پس از کم شدن جمعیت صید جمعیت صیاد هم کم شده و فرصت برای ازدیاد جمعیت صید ایجاد می شود.

۲)‌صیاد در برخی گونه ها صید های پیر و بیمار را استفاده کرده از دیگران چشم پوشی می کند.

۳) فرومون ها باعث مهاجرت صیاد حین ازدیاد جمعیت می شوند مانند آنچه در ملخ مهاجر صورت می گیرد.

۴) یوجنیکز صید هایی را که نسبت به صیاد مقاوم اند بیشتر کرده و صیاد صید دیگری بر می گزیند.

۲9. چرخه زندگی در کدامیک دیپلوهاپلونتیک نیست(تناوب نسل ها)؟

۱) ولوکس ۲) کلامیدوموناس ۳) دوترومیست ها ۴) هپاتیکوفیتا ۵) آنتوفیتا

منبع http://zisttest.blogfa.com/post-19.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ حمیدرضا قاسمی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان Hamidecology@yahoo.com
موضوعات وب
صفحات دیگر
امکانات وب

آمار سایت


رمان